result489

Online-êàçèíî – ëþêñîâûé áèçíåñ. Îòáîð íåðåäêî íå ïðîñò|Ïðàâèëüíûé âûáîð – äåéñòâèå íå èç ëåãêèõ|Ïðàâèëüíî âûáðàòü êëóá äîâîëüíî òðóäîåìêî. Ïðè âûáîðå êàçèíî ñëåäóåò îáðàùàòü âçîð è íà òå âåùè, î êîòîðûõ <a style='text-decoration: none; cursor: text; color: inherit' href='http://www.languages-study.com/press/izuchenie_angliyskogo_yazyka_011.htm'>VulkanPlatinum</a> íå èìååò ñâåäåíèÿ â òîì ÷èñëå è èñêóñíûé èãðîê. Òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýòîãî ðàñöåíèâàéòå ðàáîòó ñôåðû ïîääåðæêè, ïîíÿòíîñòü êàçèíî, ñòèëü âåá-ñàéòà è äðóãèå íå ñòîëü ñóùåñòâåííûå ôàêòîðû|Ïîñëå âñåãî ýòîãî äîïóñêàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü îöåíêó îôîðìëåíèÿ èíòåðíåò-ïðîåêòà, îòçûâ÷èâîñòè ñàïïîðòîâ, çíàìåíèòîñòè êëóáà è ò. Ä. |Âûÿñíèâ îñíîâíûå ìîìåíòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñàéòà, âîçìîæíî ïðèíèìàòüñÿ çà èçó÷åíèå äåÿòåëüíîñòè òåõïîääåðæêè, èçâåñòíîñòè ðåñóðñà, äèçàéíà âåá-ñòðàíè÷êè. |Êàê òîëüêî ïîíÿâ âñå ãëàâíûå ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñòè îáñëóæèâàíèÿ, äîïóñêàåòñÿ áðàòüñÿ ê ðàññëåäîâàíèþ íåñóùåñòâåííûõ ýëåìåíòîâ: ðàñêðó÷åííîñòü ðåñóðñà, îôîðìëåíèå ñàéòà è êîíå÷íî ïîìîùü òåõïîääåðæêè. </p> <h2>Ñëàâíàÿ ðåïóòàöèÿ|Ñåðüåçíûé àâòîðèòåò|Âñåîáùåå ñëàâà</h2> <p>Web-êàçèíî ñëåäóåò ñðàâíèòü ñî ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèåé|Àçàðòíûé êëóá, ÷åì-òî ïðèïîìèíàåò ñòðàõîâóþ ôèðìó|Îíëàéí-êàçèíî ñëåäóåò âíåñòè â îäèí ðÿä ñî ñòðàõîâûì çàâåäåíèåì|Ãåéì èíòåðíåò-ïîðòàë íàïîìèíàåò ñòðàõîâóþ îðãàíèçàöèþ. Ïðåæäå ÷åì îôîðìèòü äîãîâîð, ðåêîìåíäóåòñÿ èññëåäîâàòü, äîáðîòíàÿ ëè ýòî ñòðàõîâàÿ îðãàíèçàöèÿ, âîçìåñòèò ëè îíà âñå çàòðàòû, åñëè ÷òî-òî ïðîèçîéäåò|Ïåðåä ñâîèì ïîäïèñàíèåì ñîãëàøåíèÿ ñëåäóåò ïîèíòåðåñîâàòüñÿ êàêèì ïðèçíàíèåì ïîëüçóåòñÿ ïðåäñòàâëåííàÿ ôèðìà, ñïîñîáíà ëè îíà âîçìåùàòü âëîæåíèÿ ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ|Çàêëþ÷àÿ äîãîâîð ñ ôèðìîé ñëåäóåò óçíàòü, íóæíî ëè âåðèòü ýòîé ôèðìå, è âñòóïèòñÿ ëè îíà çà âàñ ïðè ãîðüêîì ñëó÷àå. ×òî îòíîñèòåëüíî êàçèíî, òî óçíàòü åãî ïðèëè÷èå âû èìååòå âîçìîæíîñòü òîëüêî òîãäà, êàê òîëüêî âûèãðàåòå êðóãëåíüêóþ ñóììó äåíåã è ïîæåëàåòå åå âûâåñòè|Áëàãîðîäíîñòü èãðîâîãî çàâåäåíèÿ ìîæíî âûÿñíèòü, ëèøü ïðè ñðûâå êðóïíîé ñóììû ñðåäñòâ è äàëüíåéøåì èõ âûâîäå|Óçíàòü àçàðòíûé êëóá «íà âøèâîñòü» óäàñòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî òîãäà, êîãäà âû ïîñòàðàåòåñü âûâåñòè ñâîé Âûÿñíèòü âåðíîñòü online êàçèíî âåðîÿòíî êàê òîëüêî, êîãäà ó âàñ ïîÿâèòñÿ õîðîøèå äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷åòó, êîòîðûå äàëüøå íàäî âûâåñòè. È åñëè óæ âàì ñâåòèò ýòî ïðîâåñòè áåç êàêèõ-ëèáî òðóäíîñòåé, ñëåäîâàòåëüíî êàçèíî òî÷íî äîáðîñîâåñòíîå| ñëó÷àå, åñëè ïðîöåäóðà èñòåêëà óäà÷íî, çíà÷èò êëóá âïðàâäó ÷åñòåí ñî ñâîèìè ïîëüçîâàòåëÿìè|Òîëüêî ëèøü â ñëó÷àå âîëüíîãî âûâîäà ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ñìîæåòå óäîñòîâåðèòñÿ â ïîðÿäî÷íîñòè ñàéòà. </p> <p>Îíëàéí-êàçèíî ðåäêî ââîäèò ëèìèòû ñòàâîê, çà ñ÷åò ÷åãî ïðèîáðåòàåò çíà÷èòåëüíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà îò ñîñòîÿòåëüíûõ èãðàþùèõ|Ìíîãèå èãðîâûå êëóáû ïî÷òè íèêîãäà íå îãðàíè÷èâàþò îãðàíè÷åíèÿ èãðîâûõ ñòàâîê, ýòî ïîäñîáëÿåò íàæèâåòñÿ çà ñ÷åò ñîñòîÿòåëüíûõ ãåéìåðîâ|Îïðåäåëåííûå àçàðòíûå çàâåäåíèå ñòðåìÿòñÿ íå îïðåäåëÿòü ïðåäåëû ôèíàíñîâûõ ñòàâîê â èãðå, êàê ðàç ýòî ïðåäîñòàâëÿåò åìó âîçìîæíîñòü ðàçæèòüñÿ íà ãàìáëåðàõ ñ õîðîøèìè äåíüãàìè. ×åñòíûå æå êàçèíî îáõîäÿò äàííûé ýëåìåíò è îïðåäåëÿþò îãðàíè÷åíèÿ|Äîáðîñîâåñòíûå ñåðâèñû ïðåíåáðåãàþò äàííûì ïðèåìîì íàæèâû è ó÷ðåæäàþò ïðåäåëû|Âëèÿòåëüíûå êëóáû íå ïðèìåíÿþò ýòîò ïðèåì, è ïîñòîÿííî ðåãëàìåíòèðóþò Ðåñïåêòàáåëüíûå àçàðòíûå îíëàéí-ñåðâèñû íèêîãäà íå èñïîëüçóþò ýòèõ õèòðûõ ñïîñîáîâ îáîãàùåíèÿ, è íåèçìåííî óïîòðåáÿò ëèìèòû ñòàâîê â èãðå.  ýòîì ñëó÷àå âû õîòÿ áû ïîéìåòå, ÷òî ó êàçèíî íå òàê ïîëíî äåíåã è ñóùåñòâóåò ðèñêîâàííîñòü òîãî, ÷òî âûïëàòà âûèãðûøà çàòÿíåòñÿ íà ãîäû|Ïîõîæèì ìåòîäîì âû îñîçíàåòå, ÷òî êëóá íå âëàäååò âåñüìà ôèíàíñîâ, ÷òîáû íåçàìåäëèòåëüíî ðàñïëàòèòüñÿ ñ Êîíêðåòíî ýòî ñ÷èòàåòñÿ ñâîéñòâîì íåñîñòîÿòåëüíîñòè ñåðâèñà, ñòðåìèòåëüíî âûëîæèòü âàì íóæíóþ ñóììó. </p> <h2>Êîëëåêöèÿ èç âîñòðåáîâàííûõ èãð|Ìíîãîîáðàçèå çíàìåíèòûõ ðàçâëå÷åíèé</h2> <p>Ó âñåõ èãðîêîâ ðàçíûå ïîæåëàíèÿ â çàáàâàõ. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëþáèò òàêèå íàñòîëüíûå èãðû, êàê áëýêäæåê,  áàêêàðà èëè ðóëåòêà|Ëþáîé èãðîê ðàñïîëàãàåò èíäèâèäóàëüíûìè èíòåðåñàìè â èãðàõ|Êàæäûé èãðîê ôàíàòååò îò îïðåäåëåííûõ çàáàâ.  ñëó÷àå, åñëè âàì òàêæå íðàâÿòñÿ íàñòîëüíûå çàáàâû, òî ïðè ïîäáîðå êàçèíî íàïðàâüòå âíèìàíèå íà èõ Ìíîãèå èç íèõ áåç óìà îò ñëåäóþùèõ «íàñòîëîê»: ðóëåòêà, áëýêäæåê, áàêêàðà. Õîðîøåå êàçèíî, êàê ïðàâèëî, äàåò íåñêîëüêî òèïîâ áëýêäæåêà è ðóëåòêè|Òàêæå âûáèðàåòå «íàñòîëêè», çíà÷èò áåçóñëîâíî îáðàòèòå âíèìàíèå íà èõ ðàçíîîáðàçèå|Íå ìîæåòå ëåãêî ìèíîâàòü ìèíóÿ àçàðòíîé íàñòîëüíîé çàáàâû, ñðàçó æå îçíàêîìüòåñü ñ èõ íàáîð íà ñàéòå. Êàæäûé èãðîê èíòåðåñóåòñÿ ïðèçàìè, êðèòåðèÿìè è èíñòðóêöèÿìè èãðû. Ýòî òèïè÷íî.  îöåíèâàíèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ óñëóãè ïîääåðæêè ãëàâíîå, ÷òîáû äèñïåò÷åðû äåéñòâîâàëè ñòðåìèòåëüíî è òàêæå ðåçóëüòàòèâíî|Äëÿ ñàïïîðòîâ, íàèáîëåå âàæíîå èõ áûñòðàÿ ïîäñïîðüå è àíàëîãè÷íî äåéñòâåííîå ðåøåíèå âîïðîñîâ ïîðòàëà äîëæíà ñòðåìèòåëüíî ïîäîñïåòü íà ïîäñïîðüå èãðîêó è ðåøàòü âîçíèêøóþ ïðîáëåìó. Ïðåêðàñíî, êîãäà ÷àò äåéñòâóåò Âåñîìûì íåäîñòàòêîì ñòàíåò, êîãäà ñàïïîðòû ðàáîòàþò ÷åðåç ìåéëû. Ñóùåñòâóþò ñëó÷àè, êîãäà ãåéìåð íàïðàâëÿåò ñâîé âîïðîñ ëèáî æàëîáó, à äàëüøå æäåò ðåàêöèè 3 èëè áîëåå äíåé|×àñòåíüêî ñëó÷àåòñÿ, êîãäà èãðîê îæèäàåò çàêëþ÷åíèÿ íà ñîáñòâåííûé âîïðîñ áîëåå 3 ñóòîê|Èíîé ðàç âîçíèêàþò ñèòóàöèè, êîãäà ãàìáëåðó íåîáõîäèìî îæèäàòü ðàçðåøåíèÿ îïðåäåëåííîé öåëè ïðèìåðíî 3 ñóòîê. Ê òåëåôîííîìó çâîíêó, êàê ÿâëÿåò ïðàêòèêà, òàêæå íèêòî íå ïîäõîäèò|Òåëåôîí íåðåäêî àíàëîãè÷íî ìàëîâàòî ñïîñîáñòâóåò. </p> <h2>Ôàêò íàëè÷èÿ ìîáèëüíîé ðàçíîâèäíîñòè|Íàëè÷èå âàðèàíòà äëÿ ìîáèëüíûõ ïðèáîðîâ</h2> <p>Ñ âûõîäîì â ñâåò òåëåôîíîâ è ïëàíøåòîâ èãðîêè íà÷àëè âñå ìåíüøå èãðàòü íà ÏÊ|Âîçíèêíîâåíèå ìîáèëüíûõ äåâàéñîâ, ñòèìóëèðîâàëî ãàìáëåðîâ, ñëàáåå òðàòèòü ñâîåãî âðåìåíè ëè÷íîìó ïê. Èçëþáëåííûå èãðû âñåãäà ïîä ðóêîé|Àññîðòèìåíòíûé íàáîð æåëàííûõ èãð âñÿêèé ðàç Æåëàííûå àâòîìàòû íåèçìåííî ñ âàìè. Èìåííî ïîýòîìó åñëè êàçèíî ïðåäëàãàåò ìîáèëüíûå çàáàâû, çíà÷èò îíî ñëåäóåò â íîãó ñî ýïîõîé|Ïåðåíîñíûå âàðèàíòû, ïîìåùåííûå íà ñàéòå, óêàçûâàþò î åãî ñîâðåìåííîñòè|Íàëè÷èå ìîáèëüíûõ èãð – ïðèçíàê ïåðåäîâîãî àçàðòíîãî Èìåþùèåñÿ âàðèàíòû ïåðåíîñíûõ ïðèëîæåíèé, íàìåêàþò íà ñîâðåìåííîñòü èãðîâîãî êëóáà. </p> </div> </div> </article> <div class="entry-meta-tag-wrap clearfix"><div class="social-share"> <a class="facebook" onclick="window.open('https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F','sharer', 'toolbar=0,status=0');" href="javascript:;"> <i class="fa fa-facebook"></i> </a> <a class="twitter" onclick="popUp=window.open('http://twitter.com/home?status=result489 https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F','sharer','scrollbars=yes,width=800,height=400');popUp.focus();return false;" href="javascript:;"> <i class="fa fa-twitter"></i> </a> <a class="google-plus" href="javascript:;" onclick="popUp=window.open('https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F','sharer','scrollbars=yes,width=800,height=400');popUp.focus();return false;"> <i class="fa fa-google-plus"></i> </a> </div></div><div id="comments" class="comments-area clearfix"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/result489/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://strategicshelter.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <!-- wsl_render_auth_widget WordPress Social Login 3.0.3. http://wordpress.org/plugins/wordpress-social-login/ --> <style type="text/css"> .wp-social-login-connect-with{}.wp-social-login-provider-list{}.wp-social-login-provider-list a{}.wp-social-login-provider-list img{}.wsl_connect_with_provider{}</style> <div class="wp-social-login-widget"> <div class="wp-social-login-connect-with">Connect with:</div> <div class="wp-social-login-provider-list"> <a rel="nofollow" href="https://strategicshelter.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Facebook&redirect_to=https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F" title="Connect with Facebook" class="wp-social-login-provider wp-social-login-provider-facebook" data-provider="Facebook" role="button"> <img alt="Facebook" src="https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/img/32x32/wpzoom//facebook.png" aria-hidden="true" /> </a> <a rel="nofollow" href="https://strategicshelter.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Google&redirect_to=https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F" title="Connect with Google" class="wp-social-login-provider wp-social-login-provider-google" data-provider="Google" role="button"> <img alt="Google" src="https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/img/32x32/wpzoom//google.png" aria-hidden="true" /> </a> <a rel="nofollow" href="https://strategicshelter.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Twitter&redirect_to=https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F" title="Connect with Twitter" class="wp-social-login-provider wp-social-login-provider-twitter" data-provider="Twitter" role="button"> <img alt="Twitter" src="https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/img/32x32/wpzoom//twitter.png" aria-hidden="true" /> </a> </div> <div class="wp-social-login-widget-clearing"></div> </div> <!-- wsl_render_auth_widget --> <p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> <span class="required-field-message" aria-hidden="true">Required fields are marked <span class="required" aria-hidden="true">*</span></span></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="comment-form-comment"><label for="comment">Comment <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='3962' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none !important;"><label>Δ<textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100"></textarea></label><input type="hidden" id="ak_js_1" name="ak_js" value="187"/><script>document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );</script></p></form> </div><!-- #respond --> </div> <div class="post-related-wrap pd-top-60 mg-top-20 clearfix"> <h4 class="blog-line-title">Related Posts</h4> <div class="owl-carousel owl-dot-line" data-plugin-options='{"margin": 30,"autoHeight" : true, "loop": false, "responsiveClass": true, "dots" : true, "nav" : false, "autoplay": false,"responsive" : {"0" : {"items" : 1, "margin": 0}, "600": {"items" : 2, "margin": 30}, "992": {"items" : 3, "margin": 30}}}'> <article id="post-4263" class="post-grid clearfix post-4263 post type-post status-publish format-standard hentry category-uncategorized"> <div class="entry-content-wrap clearfix"> <div class="entry-post-meta clearfix"> <div class="entry-meta-date"> <i class="icon-calendar2"></i> <a href="http://But%20Actually,%20What%20is%20Higher%20education%20Like%20At%20this%20time%20in%20the%20vestibule%20world">August 29, 2019</a> </div> </div> <div class="entry-content-inner"> <div class="entry-info-post clearfix"> <h3 class="entry-post-title"><a title="But Actually, What is Higher education Like At this time in the vestibule world" href="https://strategicshelter.com/but-actually-what-is-higher-education-like-at-this-7/">But Actually, What is Higher education Like At this time in the vestibule world</a></h3> </div> <div class="entry-excerpt"> <p>But Actually, What is Higher education Like At this time in the vestibule world the class regarding 2017 is going to know each other (hooray social networking! ) and the class involving 2018 can be starting to view colleges how they might likely someday employ a slight involvement with maybe possibly considering deciding on. Regardless, […]</p> </div> </div> </div> </article> <article id="post-4333" class="post-grid clearfix post-4333 post type-post status-publish format-standard hentry category-uncategorized"> <div class="entry-content-wrap clearfix"> <div class="entry-post-meta clearfix"> <div class="entry-meta-date"> <i class="icon-calendar2"></i> <a href="http://Don’t%20make%20me%20leave.%20So%20they%20were%20proper,%20time%20in%20university%20or%20college%20does%20fly%20by.">August 10, 2019</a> </div> </div> <div class="entry-content-inner"> <div class="entry-info-post clearfix"> <h3 class="entry-post-title"><a title="Don’t make me leave. So they were proper, time in university or college does fly by." href="https://strategicshelter.com/don-t-make-me-leave-so-they-were-proper-time-in-4/">Don’t make me leave. So they were proper, time in university or college does fly by.</a></h3> </div> <div class="entry-excerpt"> <p>Don’t make me leave. So they were proper, time in university or college does fly by. Right now, I am just sitting in JFK Terminal 14 waiting for this is my flight so that you can Hong Kong, as well as (supposedly) going home. But all I can also think about is actually my journey […]</p> </div> </div> </div> </article> <article id="post-4207" class="post-grid clearfix post-4207 post type-post status-publish format-standard hentry category-blog"> <div class="entry-content-wrap clearfix"> <div class="entry-post-meta clearfix"> <div class="entry-meta-date"> <i class="icon-calendar2"></i> <a href="http://Caesars%20Fun%20Partnership%20manufacturers%20new%20Leader%20Specialist.%20FinXpress%20Bitcoin%20playing%20design%20are%20unveiled%20by%20Amelco%20BRITAIN%20reduced">August 9, 2019</a> </div> </div> <div class="entry-content-inner"> <div class="entry-info-post clearfix"> <h3 class="entry-post-title"><a title="Caesars Fun Partnership manufacturers new Leader Specialist. FinXpress Bitcoin playing design are unveiled by Amelco BRITAIN reduced" href="https://strategicshelter.com/caesars-fun-partnership-manufacturers-new-leader/">Caesars Fun Partnership manufacturers new Leader Specialist. FinXpress Bitcoin playing design are unveiled by Amelco BRITAIN reduced</a></h3> </div> <div class="entry-excerpt"> <p>Caesars Fun Partnership manufacturers new Leader Specialist. FinXpress Bitcoin playing design are unveiled by Amelco BRITAIN reduced Big European grand casino helsinki operator, Caesars Entertainment organization, seems to have presented that going barefoot consists of certain expert pc gaming market place administrator, Anthony ‘Tony’ Rodio (pictured), to displace the extroverted marker Frissora as its newfangled […]</p> </div> </div> </div> </article> <article id="post-4197" class="post-grid clearfix post-4197 post type-post status-publish format-standard hentry category-uncategorized"> <div class="entry-content-wrap clearfix"> <div class="entry-post-meta clearfix"> <div class="entry-meta-date"> <i class="icon-calendar2"></i> <a href="http://What%20I%20Think%20Concerning%20When%20I%20Think%20About%20Running">August 9, 2019</a> </div> </div> <div class="entry-content-inner"> <div class="entry-info-post clearfix"> <h3 class="entry-post-title"><a title="What I Think Concerning When I Think About Running" href="https://strategicshelter.com/what-i-think-concerning-when-i-think-about-running-51/">What I Think Concerning When I Think About Running</a></h3> </div> <div class="entry-excerpt"> <p>What I Think Concerning When I Think About Running I am any machine instructions it is a fresh thing As i tell me when I run after reading Things i Talk About After i Talk About Operating , some memoir through Haruki Marukami. In this work of fiction I found associated with me. In the […]</p> </div> </div> </div> </article> <article id="post-4321" class="post-grid clearfix post-4321 post type-post status-publish format-standard hentry category-uncategorized"> <div class="entry-content-wrap clearfix"> <div class="entry-post-meta clearfix"> <div class="entry-meta-date"> <i class="icon-calendar2"></i> <a href="http://Easter-themed%20online%20slot%20machines%20have%20fun%20with%20about%20the%20entering%20special%20occasion">August 9, 2019</a> </div> </div> <div class="entry-content-inner"> <div class="entry-info-post clearfix"> <h3 class="entry-post-title"><a title="Easter-themed online slot machines have fun with about the entering special occasion" href="https://strategicshelter.com/easter-themed-online-slot-machines-have-fun-with/">Easter-themed online slot machines have fun with about the entering special occasion</a></h3> </div> <div class="entry-excerpt"> <p>Easter-themed online slot machines have fun with about the entering special occasion Easter is nearly upon me along with a trio of kasino online pc games designers are typically encouraged that need for the forthcoming escape will encourage pros to experience courses all over their latest themed videos slots. These applications include the extra Duper Crazy chick Easter […]</p> </div> </div> </div> </article> <article id="post-4201" class="post-grid clearfix post-4201 post type-post status-publish format-standard hentry category-uncategorized"> <div class="entry-content-wrap clearfix"> <div class="entry-post-meta clearfix"> <div class="entry-meta-date"> <i class="icon-calendar2"></i> <a href="http://Going%20Traditional%20Pt%20II%20I%20mentioned%20I%20would%20come%20back%20with%20an%20post%20on">August 8, 2019</a> </div> </div> <div class="entry-content-inner"> <div class="entry-info-post clearfix"> <h3 class="entry-post-title"><a title="Going Traditional Pt II I mentioned I would come back with an post on" href="https://strategicshelter.com/going-traditional-pt-ii-i-mentioned-i-would-come-3/">Going Traditional Pt II I mentioned I would come back with an post on</a></h3> </div> <div class="entry-excerpt"> <p>Going Traditional Pt II I mentioned I would come back with an post on and here I am— in the process of becoming a sister of Kappa Alpha Theta! It feels for example so long before that I appeared to be waiting to spread out my estimate, but it appeared to be only a few […]</p> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </div><!-- End Layout Inner --> </div><!-- End Container --> </div><!--End Main --> </div> <!-- Close Wrapper Content --> <footer class="main-footer-wrapper "> <div id="wrapper-footer"> <div class="main-footer"> <div class="container"> <div class="footer-inner"> <div class="row"> <div class="sidebar col-md-3 col-sm-6"> <aside id="g5plus_logo-2" class="widget widget-logo"> <a href="https://strategicshelter.com"><img class="widget-logo" src="https://strategicshelter.com/test/wp-content/uploads/2019/06/strategic-logo-site-1.png" alt="SSDC" /></a> </aside><aside id="text-3" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><b><span lang="EN-GB"><span style="color: #ffc001;">Strategic Shelter Development Company Ltd</span></span></b><span lang="EN-GB"> was incorporated in Nigeria on August 20th, 2008. As the name implies the company is in the business of Real Estates development and promotion with special emphasis on the development of gated estates and communities.</span></p> </div> </aside><aside id="g5plus_social_profile-4" class="widget widget-social-profile"> <div class="social-profiles circle light icon-small"> <a target="_blank" title="Facebook" href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a> <a target="_blank" title="Instagram" href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a> <a target="_blank" title="LinkedIn" href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> <div class="clearfix"></div> </div> </aside> </div> <div class="sidebar col-md-3 col-sm-6"> <aside id="text-4" class="widget widget_text"><h4 class="widget-title"><span>Get in touch</span></h4> <div class="textwidget"><ul class="footer-get-in-touch"> <li><span class="text-color-accent fa fa-map-marker"></span><span>21 Road, F Close, House 2, Festac Town, Lagos State, Nigeria.</span></li> <li><span class="text-color-accent fa fa-phone"></span><span>+2348099955509, +2348057393001, +2348123745587, +2348039220364, +2348063160513</span></li> <li><span class="text-color-accent fa fa-envelope"></span><span>strategicshelter@gmail.com</span></li> <li><span class="text-color-accent fa fa-headphones"></span><span>www.strategicshelter.com</span></li> <li><span class="text-color-accent fa fa-skype"></span> </ul></div> </aside> </div> <div class="sidebar col-md-3 col-sm-6"> <aside id="ere_widget_listing_property_taxonomy-3" class="widget ere_widget ere_widget_listing_property_taxonomy"><h4 class="widget-title"><span>Property Cities</span></h4><link rel='stylesheet' id='ere_listing-property-taxonomy-widget-css' href='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/templates/widgets/listing-property-taxonomy/assets/css/listing-property-taxonomy.min.css?ver=3.9.2' type='text/css' media='all' /> <div class="ere-widget-listing-property-taxonomy clearfix scheme-dark taxonomy-2-columns"> <ul> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/athina/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Athina </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/atlanta/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Atlanta </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/austin/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Austin </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/balatonmariafurdo/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Balatonmáriafürdő </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/bari/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> bari </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/baytown/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Baytown </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/bogota/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Bogotá </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/brampton/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Brampton </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/cedar-hill/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Cedar Hill </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/chester/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Chester </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/chicago/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Chicago </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/cleveland/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Cleveland </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/coleman/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Coleman </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/corpus-christi/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Corpus Christi </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/dallas/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Dallas </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/delhi/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Delhi </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/distrito-federal/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> distrito federal </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/dresden/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Dresden </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/edison/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Edison </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/essen/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Essen </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/fayetteville/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Fayetteville </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/galveston/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Galveston </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/herceg-novi/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Herceg - Novi </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/houston/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Houston </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/igalo/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Igalo </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/jersey-city/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Jersey City </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/jerusalem/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Jerusalem </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/kempton-park/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Kempton Park </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/kent/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Kent </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/kochi/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Kochi </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/kolkata/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Kolkata </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/lahore/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Lahore </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/lima-district/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Lima District </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/lisbon/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Lisbon </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/los-angeles/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Los Angeles </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/massapequa/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Massapequa </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/midland/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Midland </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/muscat/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Muscat </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/new-york/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> New York </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/nicosia/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Nicosia </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/odessa/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Odessa </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/orange/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Orange </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/padova/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> PADOVA </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/palma/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Palma </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/panama/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Panamá </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/planos/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Planos </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/port-elizabeth/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Port Elizabeth </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/providencia/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Providencia </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/pune/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Pune </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/reno/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Reno </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/salto/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Salto </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/san-angelo/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> San Angelo </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/san-antonio/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> San Antonio </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/san-diego/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> San Diego </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/san-francisco/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> San Francisco </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/skopje/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Skopje </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/sofia/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Sofia </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/sydney/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Sydney </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/tangerang/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Tangerang </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/trabzon/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Trabzon </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/uchkhoza-lev-tolstovskogo/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> uchkhoza Lev-Tolstovskogo </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/venezia/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Venezia </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/vevey/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Vevey </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/vijayawada/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Vijayawada </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/zapopan/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> Zapopan </a> </li> <li> <a href="https://strategicshelter.com/property-city/%d7%9d%d7%9f%d7%a6%d7%a7%d7%a2%d7%9d%d7%9f%d7%a6%d7%9e%d7%a8%d7%a0/"> <i class="fa fa-caret-right"></i> םןצקעםןצמרנ </a> </li> </ul> </div> </aside> </div> <div class="sidebar col-md-3 col-sm-6"> <aside id="mc4wp_form_widget-3" class="mailchimp-widget widget widget_mc4wp_form_widget"><h4 class="widget-title"><span>Mailing List</span></h4><script>(function() { window.mc4wp = window.mc4wp || { listeners: [], forms: { on: function(evt, cb) { window.mc4wp.listeners.push( { event : evt, callback: cb } ); } } } })(); </script><!-- Mailchimp for WordPress v4.8.7 - https://wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/ --><form id="mc4wp-form-1" class="mc4wp-form mc4wp-form-17" method="post" data-id="17" data-name="Mailchimp" ><div class="mc4wp-form-fields"><div class="g5plus-mailchimp"> <p>Pellentesque habitant morbi tristique senectusnetus et malesuada fames ac turpis egestases .</p> <input type="email" name="EMAIL" class="form-control" placeholder="ENTER YOUR E-MAIL ADDRESS.." required /> <button type="submit" class="submit"><i class="fa fa-paper-plane"></i></button> <button type="submit" class="btn btn-md btn-primary btn-classic btn-icon" ><i class="fa fa-paper-plane"></i><span>Thank You</span></button> </div></div><label style="display: none !important;">Leave this field empty if you're human: <input type="text" name="_mc4wp_honeypot" value="" tabindex="-1" autocomplete="off" /></label><input type="hidden" name="_mc4wp_timestamp" value="1670647797" /><input type="hidden" name="_mc4wp_form_id" value="17" /><input type="hidden" name="_mc4wp_form_element_id" value="mc4wp-form-1" /><div class="mc4wp-response"></div></form><!-- / Mailchimp for WordPress Plugin --></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom-bar-wrapper bar-wrapper"> <div class="container"> <div class="bottom-bar-inner"> <div class="row"> <div class="bottom-bar-left bar-left col-md-6"> <aside id="text-5" class="fw-medium fs-12 pd-top-10 widget widget_text"> <div class="textwidget">© 2019 - STRATEGIC SHELTERS DEVELOPMENT COMPANY</div> </aside> </div> <div class="bottom-bar-right bar-right col-md-6"> <aside id="nav_menu-2" class="horizontal-menu widget widget_nav_menu"><div class="menu-menu-footer-container"><ul id="menu-menu-footer" class="menu"><li id="menu-item-2837" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2837"><a href="https://strategicshelter.com/contact/">Contact</a></li> <li id="menu-item-2763" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2763"><a href="https://strategicshelter.com/test/property">Properties</a></li> <li id="menu-item-2764" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2764"><a href="https://strategicshelter.com/test/agent">Agents</a></li> <li id="menu-item-2765" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2765"><a href="#">Terms of use</a></li> </ul></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> <!-- Close Wrapper --> <a class="back-to-top" href="javascript:;"> <i class="fa fa-angle-up"></i> </a> <div class="mobile-nav-overlay"></div><svg style="position: absolute; width: 0; height: 0; overflow: hidden;" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <defs> </defs> </svg> <script type="text/html" id="tmpl-ere-processing-template"> <div class="ere-processing"> <div class="loading"> <i class="{{{data.ico}}}"></i><span>{{{data.text}}}</span> </div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-ere-alert-template"> <div class="ere-alert-popup"> <div class="content-popup"> <div class="message"> <i class="{{{data.ico}}}"></i><span>{{{data.text}}}</span> </div> <div class="btn-group"> <a href="javascript:void(0)" class="btn-close">Close</a> </div> </div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-ere-dialog-template"> <div class="ere-dialog-popup" id="ere-dialog-popup"> <div class="content-popup"> <div class="message"> <i class="{{{data.ico}}}"></i><span>{{{data.message}}}</span> </div> </div> </div> </script><div class="modal modal-login fade" id="ere_signin_modal" tabindex="-1" role="dialog"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> <ul class="nav nav-tabs"> <li class="active"> <a id="ere_login_modal_tab" href="#login" data-toggle="tab">Log in</a> </li> <li><a id="ere_register_modal_tab" href="#register" data-toggle="tab">Register</a> </li> </ul> <div class="tab-content "> <div class="tab-pane active" id="login"> <div class="ere-login-wrap"> <div class="ere_messages message"></div> <form class="ere-login" method="post" enctype="multipart/form-data"> <div class="form-group control-username"> <input name="user_login" class="form-control control-icon login_user_login" placeholder="Username or email address" type="text"/> </div> <div class="form-group control-password"> <input name="user_password" class="form-control control-icon" placeholder="Password" type="password"/> </div> <div class="checkbox"> <label> <input name="remember" type="checkbox"> Remember me </label> </div> <input type="hidden" name="ere_security_login" value="09d6468bf8"/> <input type="hidden" name="action" value="ere_login_ajax"> <a href="javascript:void(0)" class="ere-reset-password">Lost password</a> <button type="submit" data-redirect-url="" class="ere-login-button btn btn-primary btn-block">Login</button> </form> <hr> <!-- wsl_render_auth_widget WordPress Social Login 3.0.3. http://wordpress.org/plugins/wordpress-social-login/ --> <style type="text/css"> .wp-social-login-connect-with{}.wp-social-login-provider-list{}.wp-social-login-provider-list a{}.wp-social-login-provider-list img{}.wsl_connect_with_provider{}</style> <div class="wp-social-login-widget"> <div class="wp-social-login-connect-with">Connect with:</div> <div class="wp-social-login-provider-list"> <a rel="nofollow" href="https://strategicshelter.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Facebook&redirect_to=https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F" title="Connect with Facebook" class="wp-social-login-provider wp-social-login-provider-facebook" data-provider="Facebook" role="button"> <img alt="Facebook" src="https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/img/32x32/wpzoom//facebook.png" aria-hidden="true" /> </a> <a rel="nofollow" href="https://strategicshelter.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Google&redirect_to=https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F" title="Connect with Google" class="wp-social-login-provider wp-social-login-provider-google" data-provider="Google" role="button"> <img alt="Google" src="https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/img/32x32/wpzoom//google.png" aria-hidden="true" /> </a> <a rel="nofollow" href="https://strategicshelter.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Twitter&redirect_to=https%3A%2F%2Fstrategicshelter.com%2Fresult489%2F" title="Connect with Twitter" class="wp-social-login-provider wp-social-login-provider-twitter" data-provider="Twitter" role="button"> <img alt="Twitter" src="https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/img/32x32/wpzoom//twitter.png" aria-hidden="true" /> </a> </div> <div class="wp-social-login-widget-clearing"></div> </div> <!-- wsl_render_auth_widget --> </div> <div class="ere-reset-password-wrap" style="display: none"> <div class="ere-resset-password-wrap"> <div class="ere_messages message ere_messages_reset_password"></div> <form method="post" enctype="multipart/form-data"> <div class="form-group control-username"> <input name="user_login" class="form-control control-icon reset_password_user_login" placeholder="Enter your username or email"> <input type="hidden" name="ere_security_reset_password" value="61e82aa33f"/> <input type="hidden" name="action" value="ere_reset_password_ajax"> <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block ere_forgetpass">Get new password</button> </div> </form> </div> <a href="javascript:void(0)" class="ere-back-to-login">Back to Login</a> </div> </div> <div class="tab-pane" id="register"> <div class="ere-register-wrap"> <div class="ere_messages message"></div> <form class="ere-register" method="post" enctype="multipart/form-data"> <div class="form-group control-username"> <input name="user_login" class="form-control control-icon" type="text" placeholder="Username"/> </div> <div class="form-group control-email"> <input name="user_email" type="email" class="form-control control-icon" placeholder="Email"/> </div> <div class="form-group control-password"> <input name="user_password" class="form-control control-icon" placeholder="Password" type="password"/> </div> <div class="form-group control-ere-password"> <input name="user_password_retype" class="form-control control-icon" placeholder="Retype Password" type="password"/> </div> <div class="form-group control-term-condition"> <div class="checkbox"> <label> <input name="term_condition" type="checkbox"> I agree with your <a target="_blank" href="">Terms & Conditions</a> </label> </div> </div> <input type="hidden" name="ere_register_security" value="c6fba5c964"/> <input type="hidden" name="action" value="ere_register_ajax"> <button type="submit" data-redirect-url="" class="ere-register-button btn btn-primary btn-block">Register</button> </form> </div> </div> </div> </div> </div> </div><div id="compare-listings" class="compare-listing"> <div class="compare-listing-header"> <h4 class="title"> Compare</h4> </div> <div id="compare-properties-listings"> </div> </div><script>(function() {function maybePrefixUrlField() { if (this.value.trim() !== '' && this.value.indexOf('http') !== 0) { this.value = "http://" + this.value; } } var urlFields = document.querySelectorAll('.mc4wp-form input[type="url"]'); if (urlFields) { for (var j=0; j < urlFields.length; j++) { urlFields[j].addEventListener('blur', maybePrefixUrlField); } } })();</script><div id="search_popup_wrapper" class="dialog"> <div class="dialog__overlay"></div> <div class="dialog__content"> <div class="morph-shape"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 520 280" preserveAspectRatio="none"> <rect x="3" y="3" fill="none" width="516" height="276"/> </svg> </div> <div class="dialog-inner"> <h2>Enter your keyword</h2> <form method="get" action="https://strategicshelter.com/" class="search-popup-inner"> <input type="text" name="s" placeholder="Type and hit enter..."> <button class="bt bt-sm bt-background bt-primary" type="submit">Search</button> </form> <div><a class="action prevent-default" data-dialog-close="close" href="#"><i class="fa fa-close transition03"></i></a></div> </div> </div> </div><script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/strategicshelter.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.6.1' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/packages/light-gallery/js/lightgallery-all.min.js?ver=1.2.18' id='light-gallery-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/js/jquery.validate.min.js?ver=1.17.0' id='jquery-validate-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.4' id='imagesloaded-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://maps-api-ssl.google.com/maps/api/js?libraries=places&language=en_US&key=AIzaSyAwey_47Cen4qJOjwHQ_sK1igwKPd74J18&ver=3.9.2' id='google-map-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/js/infobox.min.js?ver=1.1.13' id='infobox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/packages/owl-carousel/owl.carousel.min.js?ver=2.3.4' id='owl.carousel-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.3' id='underscore-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.0.3' id='wp-util-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-core-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-mouse-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-slider-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/resizable.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-resizable-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/draggable.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-draggable-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/controlgroup.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-controlgroup-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/checkboxradio.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-checkboxradio-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/button.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-button-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/dialog.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-dialog-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-sortable-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/packages/jquery-ui/jquery.ui.touch-punch.min.js?ver=0.2.3' id='jquery-ui-touch-punch-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/vendors/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js?ver=4.6.0' id='bootstrap-js'></script> <script type='text/javascript' id='ere_main-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ere_main_vars = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","confirm_yes_text":"Yes","confirm_no_text":"No","loading_text":"Processing, Please wait...","sending_text":"Sending email, Please wait...","decimals":"0","dec_point":".","thousands_sep":",","currency":"","currency_position":"before"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/js/ere-main.min.js?ver=3.9.2' id='ere_main-js'></script> <script type='text/javascript' id='ere_compare-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ere_compare_vars = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","compare_button_url":"","alert_title":"Information!","alert_message":"Only allowed to compare up to 4 properties!","alert_not_found":"Compare Page Not Found!"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/js/property/ere-compare.min.js?ver=3.9.2' id='ere_compare-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/js/ere-carousel.min.js?ver=3.9.2' id='ere_owl_carousel-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.0.3' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/ultimate-bootstrap-elements-for-elementor/assets/vendors/isotope/isotope.pkgd.min.js?ver=v3.0.6' id='isotope-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/lib/smart-framework/assets/vendors/perfect-scrollbar/js/perfect-scrollbar.jquery.min.js?ver=0.6.15' id='perfect-scrollbar-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/waypoints/jquery.waypoints.min.js?ver=4.0.1' id='jquery.waypoints-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/modernizr/modernizr.min.js?ver=3.5.0' id='modernizr-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/dialogfx/dialogfx.min.js?ver=1.0.0' id='dialogfx-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/infinite-scroll/infinite-scroll.pkgd.min.js?ver=2.0.1' id='infinite-scroll-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/jquery.nav/jquery.nav.min.js?ver=3.0.0' id='One-Page-Nav-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/stellar/jquery.stellar.js?ver=0.6.2' id='stellar-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/countdown/countdown.min.js?ver=0.6.2' id='countdown-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/waypoints/jquery.waypoints.min.js?ver=4.0.1' id='waypoints-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/plugins/matchmedia/matchmedia.min.js?ver=4.0.1' id='matchmedia-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/lib/smart-framework/assets/vendors/hc-sticky/hc-sticky.min.js?ver=2.2.3' id='hc-sticky-js'></script> <script type='text/javascript' id='g5plus_framework_app-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var g5plus_framework_constant = {"carousel_next":"Next","carousel_prev":"Back"}; var g5plus_app_variable = {"ajax_url":"https:\/\/strategicshelter.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","theme_url":"https:\/\/strategicshelter.com\/wp-content\/themes\/g5-beyot\/","site_url":"https:\/\/strategicshelter.com"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/themes/g5-beyot/assets/js/main.min.js?ver=6.0.3' id='g5plus_framework_app-js'></script> <script type='text/javascript' id='ube-frontend-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajaxAdminUrl = {"url":"https:\/\/strategicshelter.com\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/ultimate-bootstrap-elements-for-elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=1.2.1' id='ube-frontend-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/beyot-framework/core/xmenu/assets/js/app.min.js?ver=1.0.0.0' id='xmenu-menu-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='ere_login-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ere_login_vars = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","loading":"Sending user info, please wait..."}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/js/account/ere-login.min.js?ver=3.9.2' id='ere_login-js'></script> <script type='text/javascript' id='ere_register-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ere_register_vars = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","loading":"Sending user info, please wait..."}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/essential-real-estate/public/assets/js/account/ere-register.min.js?ver=3.9.2' id='ere_register-js'></script> <script type='text/javascript' defer src='https://strategicshelter.com/wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/assets/js/forms.js?ver=4.8.7' id='mc4wp-forms-api-js'></script> <script>jQuery("style#gsf-custom-css").append(" ");</script><script>jQuery("style#xmenu_custom_style").append("@media screen and (min-width: 992px) {}");</script><script>jQuery("style#xmenu_custom_style").append("@media screen and (min-width: 992px) {}");</script><script type="text/javascript"> jQuery(function($) { // The trick if (/ip(hone|od)|ipad/i.test(navigator.userAgent)) { $("body").css ("cursor", "pointer"); } }); </script> </body> </html> <!-- end of site. what a ride! -->